Opiskeluohjeita

Tämän materiaalin sisältö soveltuu sekä teoreettisten tietojen että käytännön harjoitusten opiskeluun. Käytännön harjoitukset sekä työskentely asianomaisilla välineillä ovat välttämättömiä todellisen taidon saavuttamiseksi. Materiaalia tulisi käyttää käytännön harjoitusten tukena ja osana, jolloin teoreettinen tieto ja käytännön kokemus nivoutuvat toisiinsa ja tukevat toinen toistaan.

Tehtävien tekeminen ja palautus ohjaavalle opettajalle voidaan tehdä oppimisalustan tai sähköpostin välityksellä. Ohjaava opettaja antaa yksityiskohtaiset ohjeet.
Ohjaava opettaja antaa myös ohjeet mahdollisen kokeen suorittamisesta.

Oheismateriaaliksi tarvitset jonkin hitsauksen perusteita käsittelevän oppikirjan. Katso eri mahdollisuuksia mm. WSOY:n (www.wsoy.fi) ja Otavan (www.otava.fi) kotisivuilta (oppimateriaalit, ammatillinen koulutus...). Internetistä löytyy tietoa mm. Aga:n ja Esab'in kotisivuilta.

Pyri opiskelussa ymmärrykseen! Mieti opiskeltavia asioita eri näkökulmista, esitä itsellesi ja opiskelutoverillesi kysymyksiä ja pyri vastaamaan niihin. Älä yritä muistaa kaikkea ulkoa!