DIESELMOOTTORIN PAKOKAASUMITTAUS

Dieselkäyttöisten autojen (käyttöönotto 1980 tai myöhemmin) pakokaasupäästöt tarkastetaan mittaamalla kuormattoman moottorin savutus vapaassa kiihdytyksessä joutokäynniltä ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeuteen asti vaihteen ollessa vapaalla ja kytkin kytkettynä (kytkinpoljin vapautettuna). Yhteen testiin sisältyy, kolmen puhdistussyklin lisäksi, enintään kuusi varsinaista mittaussykliä eli erillistä vapaata kiihdytystä. 

Testin kulku

1. Asenna pakokaasutesteri mittauskuntoon käyttöohjeen mukaisesti (kytke virta, tarkista mahdolliset suodattimet jne.)

2. Etsi kyseiseen moottoriin valmistajan ilmoittamat pakokaasumittauksen ohje-arvot: joutokäyntipyörimisnopeus, maksimi pyörimisnopeus ja savutus- eli k-arvo

3. Etsi kyseisen ajoneuvon pakokaasupäästöjen katsastuksen raja-arvot

4. Selvitä, mistä ja miten ruiskutusmäärä, joutokäyntipyörimisnopeus ja maksimipyörimisnopeus säädetään

5. Varmistu, että moottori on mekaanisesti testauskunnossa
- ei savuta
- ei pidä epämääräisiä ääniä
- ei vuoda nesteitä

6. Varmistu, että määräaikaishuolto on tehty ajallaan, varsinkin
- jakohihnan vaihto
- ruiskutuspumpun hihnan vaihto
- moottoriöljyn vaihto

7. Tarkasta moottorin öljy- ja jäähdytysnestemäärät

8. Tarkasta ilmansuodattimen kunto (puhdista/vaihda tarvittaessa)

9. Tarkasta pakoputkiston kunto (jos pakoputkistossa on vuotoja, on pakokaasumittausta turha tehdä)

10. Käytä auton moottori normaaliin käyntilämpötilaan. Tämä todetaan joko

a) mittaamalla voiteluöljyn lämpötila, jonka on oltava vähintään 80°C tai, jos se on tätä alhaisempi, moottorin normaalia käyntilämpötilaa vastaava öljyn lämpötila
b) tarkastamalla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila auton kojetaulun omasta lämpömittarista
c) mittaamalla moottorin lohkon lämpötila esim. infrapunasäteilyn perusteella. 

Mikäli ajoneuvon rakenne on sellainen, että lämpötilaa ei voida tarkoituksenmukaisesti em. tavoilla mitata, voidaan lämpötila määritellä esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.

11. Tarkista moottorin maksimipyörimisnopeus ryntäyttämällä (painamalla kaasu pohjaan) moottoria alle sekunnin ajan. Jos maksimipyörimisnopeus ylittyy, täytyy testaus keskeyttää ja maksimipyörimisnopeus säätää kohdalleen! Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella moottorin vapaalla kiihdytyksellä tai vastaavalla menetelmällä. Puhdistussyklit voidaan niin halutessa sisällyttää varsinaiseen mittaukseen.

12. Suorita pakokaasumittaus testerin käyttöohjeiden mukaisesti huomioiden seuraavat asiat;
- näytteenottosondi tulee olla vähintään 40 cm pakoputkessa
- kytke pakokaasuimurin letku 20…30 cm etäisyydellä olevaan imukaukaloon (ei siis suoraan pakoputkeen)
- automaattivaihteisen auton savutusmittauksessa on huomioitava mahdolliset valmistajan antamat erityisohjeet mm. vaihteenvalitsimen asennosta ja moottorin pyörimisnopeudesta
- manuaalivaihteisen auton savutusmittauksessa pidetään vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä
- moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava joutokäynnillä ennen kutakin vapaata kiihdytystä
- kaasupolkimen vapauttamisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia ennen seuraavaa kiihdytystä
- paina kaasupoljin pohjaan nopeasti ja portaattomasti, kuitenkin aina alle sekunnissa
- vapaassa kiihdytyksessä moottorin on saavutettava normaali ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeus tai valmistajan mittausta varten ilmoittama muu pyörimisnopeus

13. Vertaa saamiasi tuloksia sekä katsastuksen raja-arvoihin että ajoneuvovalmistajan ohje-arvoihin

Testin tuloste

Suoritetusta savutusmittauksesta tulostetaan seuraavat tiedot sisältävä todistus eli mittauspöytäkirja:

- tarkastuspaikan nimi ja yhteystiedot
- ajoneuvon yksilöintitiedot
(rekisterinumero tai valmistenumero)
- mitattu tai muuten todettu moottoriöljyn, jäähdytysnesteen tai moottorin lämpötila
- kunkin vapaan kiihdytyksen pyörimisnopeudet (minimi ja maksimi)
- kukin nousuaika eli moottorin kiihdytysaika joutokäynniltä maksimipyörimisnopeuteen
- kukin mitattu absorptiokerroin
- kolmen peräkkäisen vapaan kiihdytyksen keskiarvo, mikäli se on laskettu lopputulokseksi
- testitulos (hyväksytty/hylätty)
- testauspäivämäärä
- mittaajan allekirjoitus
- mittaajan nimenselvennös

Varsinaiseen mittaukseen perustuvia pöytäkirjan tietoja ei saa moottorin lämpötilatietoa ja kokonaismassaltaan yli 3500 kg:n ajoneuvojen osalta pyörimisnopeustietoa lukuun ottamatta kirjata käsin, ellei jäljempänä muuta sallita. Tulosteessa ei myöskään vaadita kokonaismassaltaan yli 3500 kg:n ajoneuvojen nousuaikatietoja.

Testin hyväksyminen määräaikaiskatsastuksessa

Testi on hyväksyttävä, jos kolmen peräkkäisen vapaan kiihdytyksen keskiarvo alittaa sallitun raja-arvon. Keskiarvon laskennassa käytettyjen kolmen peräkkäisen mittauksen arvot saavat poiketa keskiarvosta enintään 0,5 1/m.

Testi on hyväksyttävä myös heti, sitä enää jatkamatta, jos puhdistuskiihdytyksessä (max. 3 kpl) tai varsinaisessa mittauskiihdytyksessä mitataan seuraava tulos: vapaasti hengittävä moottori alle 1,5 1/m ja ahdettu moottori 2,0 1/m.

Sulje ikkuna ja palaa tehtävään.